Fundacji „Teatr Latarnia”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą „Teatr Latarnia”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Mateusza Tymurę zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 8 lutego 2016 roku, sporządzonym przez notariusza Joannę Nieścierowicz w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku, przy ulicy Sienkiewicza 49 lok. 206. „Fundacja Teatr Latarnia” działa na podstawie przepisów prawa polskiego i niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.
Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.

§ 4.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych;
4. Fundacja może tworzyć oddziały i filie Fundacji.

§ 5.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 6.
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

CELE I ZASADY FUNKCJONOWANIA FUNDACJI
§ 7. 

Celem głównym fundacji jest:

UPOWSZECHNIANIE SZTUKI TEATRU WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA W KRAJU I ZAGRANICĄ, WSPIERANIE I INTEGRACJA ARTYSTÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I SZTUKĄ ORAZ INICJOWANIE DZIAŁAŃ KULTURALNO-SPOŁECZNYCH


§ 8.
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie ośrodka kultury, w którym realizowane będą przedsięwzięcia z
zakresu sztuki, kultury, nauk społecznych i humanistycznych, w tym otwarte
spotkania, wykłady i warsztaty;

b) wspieranie lub realizowanie działań twórczych oraz multidyscyplinarnych
przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych oraz społecznych;

c) organizowanie warsztatów artystycznych i edukacyjnych w tym rękodzielniczych, i proekologicznych promujące różne dziedziny aktywności twórczej;

d) wspieranie artystów w kraju i zagranicą zarówno merytorycznie jak i finansowo;

e) organizację i produkcję przedstawień teatralnych i imprez kulturalnych, w tym koncertów, wystaw i przeglądów artystycznych oraz działalność impresaryjną;

f) współpracę z organizacjami partnerskimi oraz intytulacjami, w tym organizacjami promującymi kulturę i sztukę z Polski i zagranicy;
g) d
ziałania o charakterze renowacyjnym i readaptację budynków na potrzeby realizacji celów Fundacji
h) aktywizację społeczności lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych
i ekonomicznych.
g) prowadzenie działalności wystawienniczej – gromadzenie zabytków, dzieł sztuki oraz katalogowanie zbiorów, związanych z działalnością statutową Fundacji, w tym prac artystycznych, książek, periodyków, nagrań, filmów i innych wydawnictw oraz ich udostępnianie;
h) organizowanie wolontariatu

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
5. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako
zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków. 6. Cele i formy działania są realizowane przez Fundację w ramach działalności nieodpłatnej.

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 9.
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych);
2. W toku działania Fundacji jej majątek stanowić mogą wszelkie środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz prawa nabyte przez Fundację.

§ 10.
Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na jej działalność i realizację celów statutowych.

§ 11.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 12.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie jej kosztów działalności pochodzić mogą z :
a) darowizn, składek, spadków, zapisów;
b) dotacji i subwencji oraz konkursów grantowych;
c) dotacji z programów, projektów i konkursów Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych, ambasad, fundacji i stowarzyszeń oraz innych jednostek, organów i przedstawicielstw polskich i międzynarodowych;

d) dochodów z ruchomości, nieruchomości i innych praw majątkowych;

e) zbiórek i innych imprez publicznych;

f) odsetek i depozytów bankowych.


§ 13.
O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji.

WŁADZE FUNDACJI
§ 14.
Władzami Fundacji są:
a) Fundator
b) Zarząd Fundacji


FUNDATOR
§ 15.

Do uprawnień Fundatora należą:

a. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
b. ustanowienie dokumentów programowych;

c. powołanie lub odwołanie członków Zarządu.

ZARZĄD FUNDACJI

§16.

1. Zarząd jest powoływany przez Fundatora. 2. Zarząd Fundacji składa się z 3 – 5 członków powoływanych przez Fundatora na dwuletnią kadencję. 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez dowolną ilość kadencji. 4. Fundator wybiera ze składu Zarządu Prezesa i Wiceprezesa. 5. W skład Zarządu z mocy Statutu może wejść Fundator. W razie jego rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, Fundator powołuje inną osobę na swoje miejsce.

6. Zarząd Fundacji w całości może być odwołany przez Fundatora przed upływem kadencji, w drodze zarządzenia. 7. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu, zakończenia kadencji oraz odwołania przez Fundatora.

§ 17.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

a) opracowuje plany pracy Fundacji;

b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;

c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;

d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;

e) prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia;

f) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji;

g) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji;

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały konieczna jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa.

3. Zarząd Fundacji odbywa posiedzenia w zależności od potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał

§ 18.
1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pobierać wynagrodzenia na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

3. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa Fundator.
4.Warunki pracy i płacy pozostałych pracowników Fundacji i osób współpracujących z nią na podstawie umów cywilnoprawnych określa Zarząd.


SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 19.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym podpis Prezesa Fundacji.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE
§ 20.

Zmian w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji.

§ 21.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji.

§ 22.

1. Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub po wyczerpaniu środków finansowych, bądź na skutek decyzji podjętej przez Zarząd Fundacji.

2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej innych fundacji lub organizacji pozarządowych o zbliżonych celach statutowych.

§ 23.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.).

Białystok 08.02.2016 r.

Fundacja Teatr Latarnia