Zapraszamy do złożenia oferty na funkcję Koordynatora księgowości i spraw finansowych projektu pod nazwą „Badania i rewitalizacja miejskiego folkloru jako głównego elementu uroczystości w byłych miasteczkach żydowskich” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Fundacja Teatr Latarnia, ul. Palmowa 2/29, 15-795 Białystok
Email: teatrlatarnia@gmail.com, telefon: 517 630 316

II. KRYTERIA PRESELEKCJI:
• terminowe złożenie oferty (ocena Pozytywna lub Negatywna)
• załączone CV oferenta, zawierające potwierdzenie minimum 1- letniego doświadczenia przy koordynacji projektów realizowanych ze środków publicznych (ocena Pozytywna lub Negatywna)

III. KRYTERIA OCENY OFERT:
• cena 100%

IV. Z ZAKRESEM OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU KOORDYNATORA PROJEKTU p.n. „Badania i rewitalizacja miejskiego folkloru jako głównego elementu uroczystości w byłych miasteczkach żydowskich” Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zapoznać się można w Załączniku numer 2.

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Skany ofert pocztą elektroniczną bądź osobiście należy składać od dnia 7.08.2020 do dnia 21.08.2020 do godziny 15.00.
1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1);
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
3. Oferta musi być czytelna;
4. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2020r. do godz. 15.00
• w formie skanu pocztą elektroniczną na adres teatrlatarnia@gmail.com
• osobiście w siedzibie Fundacji Teatr Latarnia w Białymstoku, ul. Palmowa 2/29

5. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) złożoną po terminie;
2) złożoną przez wykonawcę nieposiadającego wymaganego doświadczenia;
3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYBORU OFERTY:
• Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie II i III.

VII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU ORAZ UDZIELAJĄCA DODATKOWYCH INFORMACJI:
Dodatkowych informacji udziela Mateusz Tymura, Email: teatrlatarnia@gmail.com, telefon: 517 630 316

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
1) nie zostanie złożona żadna oferta;
2) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
3) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Teatr Latarnia do zawarcia umowy.
4) Termin związania ofertą: 7 dni od zakończenia terminu składania ofert, to jest do dnia 28 sierpnia 2020 r.

IX. Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez Fundację Teatr Latarnia w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Załączniki zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – formularz (plik PDF – 83 KB)
2. Załącznik nr 2 – zakres obowiązków na stanowisku koordynator księgowości i spraw finansowych (plik PDF – 56 KB)